ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Σ.Π.Α

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Λήξη Υποβολών Αιτήσεων Β' κύκλου ➤ 9 Αυγούστου

Ποιους Αφορά;
→ Άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
→ Μισθωτούς πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονται κατά προτίμηση σε μη συναφές με τις σπουδές τους αντικείμενο
→ Ελεύθερους Επαγγελματίες Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:
Ιατροί, οδοντιάτροι, κτηνιάτροι, φυσιοθεραπευτές, βιολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, γεωπόνοι, γεωλόγοι, σχεδιαστές, δημοσιογράφοι, συγγραφείς, διερμηνείς, ξεναγοί, καθηγητές ή δασκάλοι, οικονομολόγοι, αναλυτές, προγραμματιστές, ερευνητές ή συμβούλοι επιχειρήσεων, λογιστές, κοινωνιολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.
Τι επιδοτεί;
Επιδοτούνται προτάσεις με προϋπολογισμό από 5.000€ έως 50.000 € (έως 25.000 για 1 δικαιούχο, έως 40.000 για εταιρία με 2 δικαιούχους και έως 50.000 για εταιρία με 3 δικαιούχους και άνω). Το πρόγραμμα επιδοτεί το 100% του συνολικού Προϋπολογισμού. (Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης)
Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες Δαπάνες:
✔ Προμήθεια αναγκαίου επαγγελματικού παραγωγικού εξοπλισμού σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου
✔ το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία)
✔ οι Ασφαλιστικές Εισφορές του δικαιούχου
✔ το κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου) έως μιας ετήσιας μονάδας εργασίας (ΕΜΕ)
✔ οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης
✔ ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
✔ οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
✔οι αμοιβές Συμβούλων κ.α.